Embolizacje naczyniowe

Jeżeli w wyniku przeprowadzonych badaństwierdzono u Pani/Pana zmiany chorobowe  naczyń polegające na nieprawidłowej ich budowie to taki stan powoduje upośledzenie przepływu krwi i wystąpienie objawów. Może to spowodować pęknięcie naczyń i krwotok zagrażający życiu. Z tego powodu takąchorobękwalifikuje siędo leczenia zabiegowego. 

Leczenie to będzie polegało na wewnątrznaczyniowym zamknięciu patologicznych naczyń co nazywa się embolizacją. Zabieg taki wykonuje się za pomocą różnych urządzeń takich jak: spirale embolizacyjne, specjalny klej, cząsteczki embolizacyjne, okludery , polimery embolizacyjne, alkohol.

 

1.Dlaczego wykonuje się zamkniecie patologicznych naczyń ?

Celem tego zabiegu jest zamkniecie chorego naczynia i umożliwienie prawidłowego przepływu krwi przez zdrowe naczynia aby ustąpiły objawy i nie doszło do wewnętrznego krwotoku.

 

2.Jak przebiega zabieg?

Zabieg jest przeprowadzany w oddziale Zakładu Radiologii Zabiegowej przez radiologa zabiegowego. Stosuje sięmiejscowe znieczulenie skóry w miejscu wkłucia i wprowadzasię specjalny krótki cewnik, który zostaje umieszczonyw tętnicy w pachwinie. Jest to dla pacjenta jedyna uciążliwa częśćzabiegu. Czasami może nie byćmożliwe użycie tętnicy w pachwinie i w takim przypadku wykorzystuje się dostęp ramienny. 

Następnie wykonuje sięserięzdjęćtętnic po wstrzyknięciu kontrastu do cewnika. Kontrast daje za każdym wstrzyknięciem uczucie ciepła. Proszęsięnie niepokoić, to jest normalne. Przy użyciu promieni rentgenowskich wprowadza sięcienki drucik i cewnik do patologicznej tętnicy lub żyły i zamyka się naczynie różnymi sposobami. Narzędzie do zamknięcia dobierane są indywidualnie zależnie od rodzaju patologii. Na zakończenie wykonuje siękolejne zdjęcia aby sprawdzićczy zabieg się udał. 

Przeprowadzenie zabiegu zazwyczaj trwa około 40-90 minut. Zależy to od rodzaju zmiany patologicznej i metody leczenia. W skomplikowanych przypadkach może trwaćdłużej. Na koniec zabiegu cewnik zostanie usunięty, a lekarz zamknie miejsce wkłucia specjalnym zamykaczem, jeżeli nie będzie to możliwe uciśnie miejsce wkłucia przez około 15 minut ażtętnica sięzamknie i przestanie krwawić. Następnie zostanie na to miejsce założony opatrunek uciskowy.

Zabieg musi byćwykonywany w szpitalu. Pacjent zostanie poproszony na oddziałw przeddzieńlub rano w dzieńzabiegu i będzie musiałzostaćna dobę lub kilka dni.

Zabiegi takie to standardowe leczenie  naczyńpowszechnie stosowane w Polsce i na świecie.

 

3.Co dzieje siępo zabiegu?

Po zabiegu pielęgniarka odwiezie Pana/Paniąz powrotem na oddziałgdzie  będzie konieczne pozostanie w pozycji leżącej w łóżku do rana. Ważne jest aby leżećw tym czasie w miaręnieruchomo aby uniknąć krwawienia tętnicy. W niektórych przypadkach radiolog umieści po zabiegu specjalny zamykaczw tętnicy aby powstrzymaćkrwawienie. W takim przypadku dostanie Pani/Pan specjalnąinstrukcję. Po udanym zabiegu na drugi dzieńmożna opuścićszpital.

 

4. Jakie leki brać przed zabiegiem? 

Pacjenci powinni otrzymywaćwszystkie brane dotychczas leki.

Szczególnej uwadze podlega jedynie stosowanie leków przeciwpłytkowych i doustnych antykoagulantów. 

U pacjentów przyjmujących doustne leki przeciwzakrzepowe (warfarynę, acenokumarol-Sintrom, Syncumar) na minimum 5 dni przed zabiegiem lek zastępuje sięheparynami drobnocząsteczkowymi (zastrzyki podskórne - clexane, fraxiparine lub fragmin), a po zabiegu powraca sie do poprzedniego dawkowania. Nie ma konieczności brania leków przeciwpłytkowych np.- Acard, Polocard, Clopidogrel itp.

 

 

5.Zagrożenia i niedogodności.

Wszystkie opisywane czynności lecznicze sąpowszechnie uznanymi i stosowanymi metodami leczenia chorób naczyńi będąprzeprowadzane zgodnie z wytycznymi tej specjalizacji Każdy zabieg wiąże sięz potencjalnymi komplikacjami. Najczęściej zgłaszanymi powikłaniami sąpowikłania związane z miejscem wkłucia. Całkowite ryzyko tego zabiegu  jest niezwykle małe.Potencjalne ryzyka mogąbyćpodzielone na następujące kategorie:

W miejscu wkłucia.

Mogą zdarzać się siniaki po wkłuciu.

Bardzo rzadko może wystąpićuszkodzenie naczyńkrwionośnych (przerwanie i/lub nadmierne rozciągnięcie ściany naczynia, naderwanie fragmentu ściany naczynia powodujące gromadzenie siękrwi w ścianie w formie wybrzuszenia lub tętniaka, oraz nieprawidłowe połączenia pomiędzy tętnicąa żyłą) lub poważniejsze krwawienie z tętnicy, którątrzeba zeszyćoperacyjnie. 

Związane z kontrastem

Podczas badania arteriograficznego, do krwiobiegu wstrzykiwany jest barwnik (środek kontrastowy) w celu lepszego uwidocznienia naczynia. U niektórych pacjentów mogąwystąpićreakcje alergiczne na stosowany barwnik. W większości przypadków ryzyko jest niewielkie ale bardzo rzadko (1 na 3000) reakcja może byćciężka i może wymagaćnatychmiastowego leczenia lekami. Kontrast może, u niektórych pacjentów wpływaćna funkcjonowanie nerek. Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że pacjent jest zagrożony takim ryzykiem, podejmuje sięszczególne środki ostrożności aby zmniejszyćmożliwośćwystąpienia tego problemu. 

Związane z leczeniem

- może wystąpićzatkanie zdrowego naczynia i może dojśćdo zakrzepu w tętnicy. Bedzie to wymagaćdodatkowego leczenia rozpuszczającego zator/zakrzep lub operacji w trybie nagłym aby „wydobyć” ten fragment i udrożnićtętnicę.

- może wystąpićpęknięcie naczynia. Zazwyczaj leczy sięto podczas tego samego zabiegu  poprzez włożenie stentu z pokryciem (stent-graft) do tętnicy aby uszczelnićrozerwanie. Jeżeli nie jest to możliwe, może byćpotrzeba pilnej operacji w celu naprawy tętnicy.

- możliwe jest również przedostanie się materiału embolizacyjnego do zdrowych naczyń co   będzie wymagać dodatkowej interwencji.

Chociażcałkowite ryzyko poważnych powikłańw tego typu zabiegach jest niezwykle małe, a nasze wyniki sąbardzo dobre, to należy zdawaćsobie sprawę, że jest to jednak forma operacji. Istnieje bardzo małe ryzyko zamknięcia tętnicy i pomimo wszelkich starańmoże to spowodowaćpoważne konsekwencje lub bardzo rzadko zgon.

 

6.Jak skuteczna jest embolizacja?

Embolizacja jest skuteczne  u przeważającej większości pacjentów ( 80-99% w zależności od rodzaju i umiejscowienia zmiany). U niewielkiej liczby pacjentów, u których zabieg sięnie udał, może zostaćzaproponowana operacja chirurgiczna. Czasami zabieg trzeba powtórzyć, ponieważ podczas jednego zabiegu nie można podać za dużo środka embolizacyjnego.

 

7. Potencjalne korzyści. 

•       Zabiegi takie nazywamy małoinwazyjnymi w odróżnieniu od leczenia chirurgicznego. Skracająone do minimum okres pobytu w szpitalu i rekonwalescencji - po udanym zabiegu pacjent wychodzi na następny dzieńpo zabiegu do domu. W przypadkach skomplikowanych  może istniećkoniecznośćzastania dłużej w szpitalu.

•       Po pomyślnym zabiegu przepływ będzie prawidłowy, co spowoduje zlikwidowanie niebezpieczeństwa krwawienia wewnętrznego, zmniejszenie lub ustąpienie objawów. 

•       Pozostałe zalety tej metody to: mało obciążająca chorego ( ważne u chorych z innymi poważnymi chorobami), krótki czas trwania zabiegu, stosuje siętylko znieczulenie miejscowe, mała liczba powikłań, w przypadku nawrotu choroby łatwo powtórzyćzabieg.

•       W niektórych sytuacjach może byćjedynąopcjąterapii zabiegowej dla pacjentów.  

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Twitter Icon